energy efficiency

Uspešno završen postupak akreditacije kod ATS-a

Kontrolno telo našeg preduzeća dobilo je od Akreditacionog tela Srbije akreditaciju da obavlja poslove kontrolisanja merila, s obzirom da je utvrđeno da zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002.

Ovim je završen postupak implementacije zahteva standarda u naše poslovanje koji je podrazumevao:
– sagledavanje postojećeg stanja
– procenu potrebnih izmena ili definisanja novih aktivnosti i postupaka
– uspostavljanje sistema i simulaciju primene.

Nakon toga, podneli smo zahtev Akreditacionom telu za akreditaciju. Postupak akreditacije sproveden je u potpunosti prema Pravilima akreditacije, što je značilo da smo imali
– preliminarnu posetu predstavnika ATS-a
– pregled dokumentacije od strane vođe tima ocenjivača i
– ocenjivanje na licu mesta od strane tima ocenjivača.

Nakon dobijanja izveštaja o početnom ocenjivanju, komisija Akreditacionog tela donela je odluku o akreditaciji.

Registarski broj akreditacije Kontrolnog tela je 06-101