energy efficiency

Kontrolno telo

U Kontrolnom telu kontrolišu se:
– merila električne energije (brojila) i
– overavaju merila električne energije (brojila) koja su usaglašena sa odgovarajućim metrološkim zahtevima.

Akreditovano je prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 1702

Sertifikat 17020

0:2012 od strane Akreditacionog tela Srbije.

Obim akreditacije obuhvata prvo, redovno i vanredno kontrolisanje merila električne energije.

Usaglašenost svih merila ocenjuje se u odnosu na zahteve važećih pravilnika o metrološkim uslovima i metroloških uputstava i naših internih procedura i uputstava. Spisak dokumenata dostupan je u Obimu akreditacije koji je sastavni deo Sertifikata o akreditaciji, a dostupan je na sajtu Akreditacionog tela Srbije.

Detaljniji uslovi pod kojima Kontrolno telo obavlja svoje poslovanje dati su na strani „Overavanje merila“-

Za kontrolisana merila izdaju se izveštaji o kontrolisanju u formi Zapisnika o overavanju (Izveštaj o kontrolisanju).