energy efficiency

ATS obnovilo akreditaciju za poslove etaloniranja brojila električne energije

Akreditaciono telo Srbije obnovilo je akreditaciju naše Laboratorije za etaloniranje merila električne energije i snage za poslove etaloniranja brojila električne energije, s obzirom da je utvrđeno da zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Ovim je potvrđeno da se sistem upravljanja kvalitetom u Laboratoriji za etaloniranje merila električne energije i snage uspostavljen 2007. godine i akreditovan 29.02.2008. godine, uspešno održava i unapređuje.

Postupak ponovnog ocenjivanja malo se razlikuje od početnog. Podneli smo zahtev Akreditacionom telu za ponovnu akreditaciju. Postupak akreditacije sproveden je u potpunosti prema Pravilima akreditacije, što je značilo da smo imali
– pregled dokumentacije od strane vođe tima ocenjivača i
– ocenjivanje na licu mesta od strane tima ocenjivača.

Nakon dobijanja izveštaja o ponovnom ocenjivanju, komisija Akreditacionog tela donela je odluku o produženju akreditacije.

Registarski broj akreditacije Laboratorije za etaloniranje merila električne energije i snage je 02-010.