energy efficiency

Specijalni pražnjači

Specijalni pražnjači

Specijalni pražnjači

Specijalni pražnjači su pražnjači akumulatorskih baterija velikih kapaciteta.

AccuScan NT-16KW programabilni pražnjač akumulatorskih baterija može se koristiti u okviru sistema za ekspertizu baterija ili zasebno.
Pražnjači služe za merenje kapaciteta i unutrašnje otpornosti akumulatorskih baterija.
Četiri načina (moda) rada:

  • Upis režima pražnjenja
  • Nastavak pražnjanja
  • Memorisani režimi
  • ACCuScan
Mod rada:
UPIS REŽIMA PRAŽNJENJA
Izborom ovoga moda operater zadaje sve parametre pražnjenja:

  • struju pražnjenja
  • napon do koga treba isprazniti bateriju
  • kapacitet za koji treba “isprazniti bateriju” (opciono)
  • vreme pražnjenja (opciono)

Nazivni napon baterije
Baterija koju ACCuScan NT pražnjač prazni treba da ima nazivni napon manji od 55, 110 ili 220V.

Nakon unosa svih parametara pražnjenja, nudi se izbor: početak pražnjenja ili memorisanje definisanih parametara

Memorisanje

Da se ne bi svaki put unosili parametri pražnjenja za neki tip baterije koji se često koristi, zgodno je memorisati takvu kombinaciju pod nekim imenom.

Pražnjenje

Pri pražnjenju baterije, na displeju su prikazani rezultati merenja: struja pražnjenja (I u amperima), napon baterije (U u voltima), “ispražnjeni” kapacitet (C u amperima) i vreme proteklo od početka pražnjenja.

Pored prikaza merenih veličina, na displeju je, u gornjem desnom uglu, u toku pražnjenja prikazan indikator ručno upisanog režima pražnjenja (Man) i maksimalni nazivni napon pražnjene baterije (B55, B110 ili B220).
Kada je ispunjen bilo koji od uslova (opao napon, kapacitet se smanjio, zadato vreme je isteklo), proces pražnjenja automatski se zaustavlja i to se signalizira isprekidanim zvučnim signalom i treperenjem odgovarajućeg znaka u zavisnosti koji od uslova je ispunjen.

Mod rada:
NASTAVAK PRAŽNJENJA
Ovde se koriste parametri pražnjenja koji su poslednji uneti i rezultati pražnjenja koji su zapamćeni pri pauziranju pražnjenja.
Mod rada :
MEMORISANI REŽIMI
U slučaju izbora ovog načina rada, željeni tip baterije se bira iz tabele sa rednim brojevima i imenima memorisanih baterija.
Mod rada :
ACCuScan
U ovom načinu rada pražnjač služi kao element ekspertnog sistema za pojedinačnu ekspertizu akumulatorskih ćelija i pod potpunom je kontrolom procesnog računara.

Na displeju pražnjača se prikazuje zadata struja pražnjenja, mereni napon cele baterije i kapacitet. Na displeju se takođe, može videti i indikacija merenja unutrašnje otpornosti baterije.

Alarmi

Alarmi imaju zadatak da zvučnim signalom ili/i treperenjem displeja upozore operatera na sledeća nedozvoljena stanja : neodgovarajući polaritet priključene baterije, napon priključene baterije je veći od definisanog nazivnog napona ili neispravan položaj sklopke.

Mrežno napajanje

ACCuScan NT pražnjač napaja se standardnim mrežnim naponom 220V, 50Hz.
Potrošnja : 50 VA