energy efficiency

Overavanje merila

Obnovljenim Rešenjem Direkcije za mere i dragocene metale broj 393-4/0-02-659/6 od 26 .jula 2018. ovlašćeni smo i upisani u Registar ovlašćenih tela pod brojem OM 039 za overavanje sledećih vrsta merila:

1. Statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti A,B i C...


2. Statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 0,2S, 0,5S, 1 i 2...

…opsega merenja:

 • jednofazna brojila za direktan priključak napon 230V, struja 5A, 10A, 15A, 30A, 40A i 50A, maksimalna struja 100A
 • jednofazna za priključak preko mernih transformatora (poluindirektno i indirektno priključenje) naponi 57,7V, 100V i 220V i struja 1A, 2A i 5A.  trofazno brojila za direktan priključak napona 3x230V/400V i struja 5A, 10A, 15A, 30A, 40A i 50A, maksimalna struja 100A
 • trofazna brojila za direktan priključak napona 3×230/400V i struja 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A i maksimalne struje 100A
 • trofazna brojila za  priključak preko mernih transformatora (poluindirektno i indirektno priključenje) naponi 3×57,7V, 3x100V i 3×200/380V i struja 1A, 2A i 5A.

3. Elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije, klase tačnosti 2 i 3...

…opsega merenja:

 • jednofazna brojila za direktan priključak napon 230V, struja 5A, 10A, 15A, 30A, 40A i 50A, maksimalna struja 100A
 • jednofazna za priključak preko mernih transformatora (poluindirektno i indirektno priključenje) naponi 57,7V, 100V i 220V i struja 1A, 2A i 5A. trofazno brojila za direktan priključak napona 3h230V/400V i struja 5A, 10A, 15A, 30A, 40A i 50A, maksimalna struja 100A
 • trofazna brojila za direktan priključak napona 3×230/400V i struja 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A  80A i maksimalne struje 100A
 • trofazna brojila za  priključak preko mernih transformatora (indirektno priključenje) naponi 3×57,7V, 3x100V i 3×200/380V

4. Elektromehanička brojila aktivne električne energije klase tačnosti A i B...


5. Indukciona brojila aktivne energije klase tačnosti 0,5, 1, i 2 ...

…opsega merenja:

 • jednofazna brojila za direktni priključak, napon 230V, struja 5A i 10A, maksimalna struja 100A
 • jednofazna brojila za priključak preko mernih transformatora (indirektno priključenje) napona 57,7V i 100V, struja 1A, 2A i 5A.
 • trofazna brojila za direktni priključak, napona 3x230V/400V , struja 5A, 10A, 15A, 30A, 40A i 50A, maksimalna struja 100A
 • trofazna brojila za priključak preko mernih transformatora (indirektno priključenje) napona 3×57,7V i 3x100V, struja 1A, 2A i 5A.

Overavanje merila podrazumeva vizuelni pregled, proveru funkcionalnosti i proveru metroloških karakteristika merila. Usaglašenost merila se ocenjuje u skladu sa važećim metrološkim propisima. Usaglašena merila se overavaju propisanim žigom, a na zahtev  korisnika izdaje se i uverenje o overavanju.

Da bismo započeli proces overavanja vašeg merila, neophodno je da podnesete Zahtev za overavanje merila, Prilog uz zahtev za overavanje merila i potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Za prvo overavanje merila, zahtev može da podnese proizvođač, ovlašćeni uvoznik ili distributer. Uz zahtev za overavanje dužan je da podnese i odgovarajuću tehničku dokumentaciju i uverenje o odobrenju tipa.

Za redovno overavanje merila, zahtev mogu da podnesu vlasnik merila ili korisnik merila.

Za vanredno overavanje merila nakon popravke, zahtev podnosi serviser uz detaljan opis kvara i popravke.

Za vanredno overavanje merila za koje je istekao rok za periodično overavanje, zahtev mogu da podnesu vlasnik ili korisnik merila uz obrazloženje zašto merilo nije overeno u roku.

Merila koja se donose na overavanje moraju da budu očišćena i pripremljena u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravna, kompletna sa svim pripadajućim delovima, moraju da funkcionišu u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i moraju da budu u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.

Republička administrativna taksa iznosi  320,00 dinara po zahtevu  i uplaćuje se na račun Vlade Republike Srbije broj  840-742221843-57, model 97 poziv na broj zavisi od mesta prebivališta (sedišta) podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Službeni glasnik Republike Srbije 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17.

Zahtev za overavanje merila možete preuzeti ovde.

Prilog uz zahtev za overavanje možete preuzeti ovde.

Uslovi poslovanja Kontrolnog/ovlašćenog tela:

- Kontrolno/ovlašćeno telo je odgovorno za obavljanje poslova koji su mu povereni.
- Vlasnik/korisnik merila ima pravo da koristi rezultate kontrolisanja merila u namenjenu ili specijalno dogovorenu svrhu. Zapisnik o overavanju (izveštaj o kontrolisanju) korisnik može da reprodukuje samo kao celinu, u ostalim slučajevima potrebna je saglasnost Kontrolnog/ovlašćenog tela.
- Kontrolno/ovlašćeno telo obezbeđuje potpunu poverljivost podataka o klijentu i/ili izvršenom poslu, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
- Klijent ima pravo na žalbu ili prigovor. Procedura postupanja sa prigovorima i žalbama dostupna je na strani „Prigovori i žalbe“.
- Potpisivanjem „Zahteva za overavanje merila“ i predajom merila na pregled i overavanje, klijent potvrđuje da je upoznat sa uslovima poslovanja i da je saglasan sa njima.