energy efficiency

Merni pretvarači

Merni pretvarači su multiprocesorski merni uređaji za merenje električnih veličina u trofaznim i monofaznim sistemima. Karakteriše ih mogućnost jednovremenog merenja svih veličina na izvodima transformatora, visoka preciznost i stabilnost i jednostavna ugradnja u merne ćelije svih naponskih nivoa, kao i izbor načina rada – kao jedan trofazni pretvarač za primenu u nesimetričnim sistemima ili kao tri monofazna pretvarača za primenu u simetričnim sistemima.

Uz Energobull-ove distribuirane module za daljinsko komandovanje i akviziciju uklopnih stanja koji su istih dimenzija kao i merni pretvarač, priprema objekata za daljinsko upravljanje postaje puno jeftinija a realizacija brža i jednostavnija. Ugrađeni optički komunikacioni interfejs obezbeđuje dve važne funkcije mernog pretvarača: kalibraciju i povezivanje sa ostalim modulima u sistemu ili PC računarom radi prikupljanja izmerenih veličina. Komunikacioni protokol je prema standardu IEC 870-5. Optički kablovi kao komunikaciona veza između svih pretvarača, upravljačko-akvizicionih modula i daljinske stanice u objektu obezbeđuju maksimalnu pouzdanost sistema daljinskog upravljanja. Kalibracija mernog pretvarača se vrši softverski postavljanjem kalibracionih parametara bez potrebe za doterivanjem vrednosti komponenata. Merni pretvarač se prebacuje u kalibracioni mod i povezuje se sa PC računarom preko optičkog kabela. Konfigurisanje mernog pretvarača podrazumeva biranje moda rada i zadavanje komunikacione mrežne adrese. Mogući modovi rada su kalibracioni, 1 x trofazni ili 3 x monofazni. Konfigurisanje se vrši izborom položaja prekidača na 8-položajnom DIP preklopniku.

POVEZIVANJE U MERNI SISTEM Naponski merni krajevi mernog pretvarača se u merni sistem povezuju 4-žilno, tj. dovode se tri faze i neutralni vod. Strujni ulazi mernog pretvarača se povezuju na eksterne strujne merne transformatore prema šemi prikazanoj na slici. Zbog korektnog merenja faznog stava, aktivne i reaktivne snage i energije, neophodno je da naponi i struje budu upareni (U1 sa I1, U2 sa I2 i U3 sa I3).

Merni pretvarači

Merni pretvarači

Merni pretvarači - šema povezivanja

Merni pretvarači – šema povezivanja